Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

 1. 1. Właścicielem serwisu internetowego tapetowyswiat.pl jest Studio WiG Honek Grzegorz Honek, Kielce, ul. Planty 16c/18, wpisane do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce pod numerem ewidencyjnym .

 2. 2. Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez serwis internetowy tapetowyswiat.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu tapetowyswiat.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Jednocześnie składając zamówienie Nabywca potwierdza uważne zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu.

 4. 5. Niniejszy Regulamin określa wszelkie warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności, chyba że dokonano potwierdzonych na piśmie (drogą elektroniczną) odrębnych ustaleń z obsługą serwisu tapetowyswiat.pl

 5. 6. Zamawiający zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

§ 2 Zawarcie umowy

 1. 2. Każdy zamówiony produkt musi zostać wybrany i skonfigurowany przez Zamawiającego przy użyciu funkcji udostępnianych przez serwis tapetowyswiat.pl. Zakres konfiguracji zamawianego produktu ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu. Wszelkie zmiany wykraczające poza ramy serwisu należy ustalać indywidualnie w formie korespondencji elektronicznej.

 2. 3. Umowa między Sprzedającym a Zamawiającym zostaje zwarta w momencie potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie automatycznie generowaną informację o wpłynięciu oferty do Sprzedającego.

 3. 4. Zmiany statusu zamówienia nabywca może kontrolować w dowolnym momencie poprzez link otrzymany w wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia lub poprzez zalogowanie się do serwisu.

 4. 6. Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie tapetowyswiat.pl przez Nabywcę. Możliwe jest skalowanie zdjęcia lub grafiki i wykadrowanie go poprzez proste zabiegi typu określenie oczekiwanych wymiarów. Zmiana rozmiarów, skalowanie następuje zawsze proporcjonalnie. W szczególnych przypadkach ze względów technicznych serwis tapetowyswiat.pl może odmówić realizacji zlecenia (na przykład w wypadku zbyt dużego powiększenia zdjęcia lub dostarczenia przez Zamawiającego własnego zdjęcia o zbyt słabej jakości).

 5. Wszystkie ceny końcowe zawierają podatek VAT.

 6. 7. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Wyjątek stanowią dodatkowo zlecane przez Nabywcę uszlachetnienia lub niestandardowa obróbka zamawianych produktów. W takim przypadku obowiązuje cena ustalona indywidualnie z Działem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 7. 8. Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez nabywcę.

 8. 9. Wszystkie podane w serwisie tapetowyswiat.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT. Koszt przesyłki podawany jest osobno w procesie zamówienia. W przypadku obrazów na płótnie, w których suma dwóch krótszych boków + jednego dłuższego boku jest większa niż 220 cm, zamówień złożonych z obrazu i innych wydruków, koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

 9. 10. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

 10. 11. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym lub koncie PayPal Sprzedającego.

 11. 12. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień tapetowyswiat.pl.

 

§ 3 Płatność

 1. 1. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie przedpłaty na rachunek bankowy: albo w systemie PayU lub PayPal. Możliwa jest także przedpłata gotówkowa w siedzibie Sprzedającego.

 

§ 4 Dostawa

 1. 1. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów lub zamówień łączonych wielu produktów. W przypadku specjalnych wymagań dotyczących pakowania produktów koszty pakowania i wysyłki ustalane są indywidualnie.

 2. 2. Zryczałtowane koszty przesyłki (nie dotyczy obrazów) obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie tapetowyswiat.pl. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

 3. 3. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

 4. 4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej K-ex, za wyjątkiem paczek nie spełniających wymogów przesyłek kurierskich K-ex. W tym sposób i koszty transportu ustalane są indywidualnie.

 5. 6. Możliwy jest odbiór osobisty zamawianych prac w biurze wykonawcy pod adresem Studio WiG Honek, ul. Planty 16c/18, Kielce. W takim przypadku Nabywca nie ponosi dodatkowych kosztów za dostawę i dokonuje płatności w kwocie pomniejszonej o koszt dostawy. Ze względu na to, że produkcja odbywa się w innej lokalizacji, odbiór osobisty musi być każdorazowo uzgadniany z Działem Handlowym wykonawcy.

 6. 7. Przewidywany czas realizacji zamówień to 5 dni roboczych, który liczony jest od momentu otrzymania płatności i potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji do dnia nadania wysyłki gotowego wyrobu do firmy kurierskiej. Generowane automatycznie potwierdzenie zamówienie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia do realizacji.

 7. 8. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.

 8. 9. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

 9. 10. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Nabywcy od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.

 10. 11. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.

 11. 12. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie.

 

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

 1. 1. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia lub brakuje oznaczeń firmowych i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres:

 2. 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych (na przykład wada druku). Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres:

 

§ 6 Rękojmia

 1. 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

 2. 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z instrukcją przygotowania plików do druku oraz akceptowanymi formatami plików.

 3. 3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.

 4. 4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

 5. 5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Zamawiający zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Zamawiający nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

 6. 6. Przed montażem zakupionego produktu – w szczególności fototapet - należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany ( co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

 7. 7. Zamawiający zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

 8. 8. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Zamawiającego w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy kupna

 1. 1. Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy. Odstąpienie od umowy możliwe jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych.

 2. . Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 „Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów” oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.

 3. 4. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony internetowej powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny, a bezterminowo w przypadku: podania przez Nabywcę nieprawdziwych danych lub wątpliwości co do posiadania przez Zamawiającego praw autorskich do wykorzystania nadesłanego zdjęcia

 4. 5. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

 

§ 9 Ochrona danych

 1. 1. Przekazane do serwisu tapetowyswiat.pl przez Zamawiającego dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 2. 2. Przekazane do serwisu tapetowyswiat.pl przez Zamawiającego dane osobowe, o ile nie będą konieczne do wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, m. in. do dostawy towarów pod wskazany adres. Akceptując niniejszy regulamin Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych, promocji i informacji o zmianach w serwisie tapetowyswiat.pl drogą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracyjnym.

 3. 3. Przekazane do serwisu tapetowyswiat.pl przez Zamawiającego dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Zamawiającego, określające poszczególne terminy oraz zakres danego zamówienia, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Zamawiający skorzystał.

 

§ 10 Prawa autorskie

 1. 1. Sprzedawane na serwisie tapetowyswiat.pl produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

 2. 2. Każde korzystanie z produktu i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem produktu lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej - związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

 3. 4. W przypadku, gdy Zamawiający przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne - istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.

 4. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. 1. Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 2. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.

 3. 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie tapetowyswiat.pl

 4. 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

 5. 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.06.2012.

 

Jak kupować?